Nyheter

MRP 2008-2010 och budget 2010

Vi har tidigare lämnat ett förslag till MRP 2008-2010, och detta är baserat på vår valplattform 2006- 2010. Vi har även ett förslag till skolorganisation som bifogas här. Konsekvensen av detta förslag blir att vi inte sparar på lärartjänster genom att vi o-ställer posten Ökad undervisningstid som är -6000 tkr men vi lägger besparingar motsvarande -8500 tkr till posten Översyn av ledningsorganisation.

.

  • Ha som mål att införa (testa) intraprenader (som i Umeå) i minst 5 verksamheter inom skola och vård och omsorg.
  • Ha som mål att långsiktigt datorisera undervisningen i så väl gymnasiet som högstadiet. Vi måste hänga med och förstå våra ungdomars intresse och värld. Vi har redan som policy att förnya datorerna vart femte år, varför inte satsa på bärbara datorer med trådlöst nätverk.
  • Anställ fler specialpedagoger i matematik, och anställ även fler socialpedagoger.
  • Förstärk föreningslivet, särskillt på Kronogården. En ungdomsförening på Kronogården är nödvändigt för att fungera som länk mellan områdets ungdomar och samhället i sin helhet. Särskillt nu när vi bygger Ungdomens hus. Det är viktigt att även ungdomarna på Kronogården kan utnyttja möjligheterna i huset.
  • Satsa på förnyelsebar energiteknik för eget bruk och även för export. Det går inte att vara beroende av bilindustrin.
  • Satsa på centrumhandeln, bygg Saluhall i Kvarteret Mars i samband med byggandet av huset.
  • Satsa på kollektiv trafik för ungdomar
  • Satsa på ekologisk mat för även våra äldre
  • Inför anonyma arbetsansökningar för att bekämpa diskriminering inom arbetsmarknaden, åtminstone inom våra kommunala verksamheter.
  • Höj lönerna inom vården

Vi vill att våra skattemedel används i förebyggande syften inom skola och vård och omsorg, därför behöver vi långsiktiga planer inom dessa områden. Utan en bra och fungerande skola kan vi inte ha en bra välfärd.

Vänsterpartiet i Trollhättans förslag till rev budget 2010

REV MRP 2008-2010/Budget 2010 Budget 2008 BK tillskot BK ramänd 2010 Ramändr 2010 BK ramänd 2011 Ram-anpass BK ramänd 2012 KS 2012 Uppdr/ind Anmärkningar
Utbildningsnämnden 10 500 -13 264 -27 849 -38 315
Enligt finansieringsprincipen 1 891 3 081 -715 Finansieras av ökade generella statsbidrag.
Undervisning asylsökande barn -45 -320 -320
Modersmål finska -55 -55 -55 Rättighet till modersmål i finska och jiddisch.
Barnomsorgspeng 505 515 515 BO-peng fr o m 1/7 2009 till enskilda alternativ, flerfamiljssystem.
Rektorsutbildning 55 55 55
Nya skollagen 165 330
HPV vaccin 110 110
Högre krav gymn -3 960
Allmän förskola treåringar 1 320 2 610 2 610 Allmän förskola fr o m 1/7 2010.
Övriga ramförändringar 10 500 -15 155 -30 930 -37 600
Målgruppsförändringar grundskolan -10 775 -16 063 -16 607 Befolkningsprognos maj.
Målgruppsförändringar barnomsorg 3 560 4 812 8 468 Befolkningsprognos maj.
Målgruppsförändring gymnasieskolan 69 -3 947 -11 981 Befolkningsprognos maj.
Högre målgrupp främst behovspro -1 699 1 748 ökad behovsprocent inom främst skolbarnsomsorg
Ökade driftskost ny avd barnoms 1 300 1 600 1 600 Ökad målgrupp och mindre barngrupper leder till ökat lokalbehov.
Mindre grupper barnomsorg 0 0 0
Marknadsföring skolor -200 -200 -200
Driftkostnader nya ytor gymnasiet 265 265 265 Gy sär 2 500 kvm 210 kr/kvm.
Tillk hyreskostnad ny yta gymn 1 275 1 275 1 275 Hyra om- och tillbyggnad MÅG, kapitalkostnadsandel.
Kronogården Kulturhus hyra 2 600 2 600 2 600 Inklusive kapitalkostnadsdel 4 290 tkr.
Pettersberg, Gamla Kronogården -650 -650 -650 Minskad hyra
Extra satsning 6 000
Skolcoach 2 500
Till Utbildningnämndens förfogande 2 000
Ökad undervisningstid 0 0 0
Lägre målgruppsökning än planerat 0 0 0
Minskad semesterskuld o övertid -3 500 -3 500 -3 500
Översyn av ledningsorganisation -8 500 -8 500 -8 500
Översyn av lokalytor -4 500 -4 500 -4 500
Tillkommande lokalkostnad MÅG Estet 500 500 500
Besparing varor och tjänster -1% -4 000 -4 000 -4 000
Lägre uppräkning köpta tjänster -1% 0 0
Lokaler särskolan
Övrig besbaring, del av UN förslag -1 400 -1 400 -1 400
Lärarlyftet 0 -970 -970 Upphör 2011, ramen återförs till respektive nämnd.
Förskolelyftet Under 2010 omdisp från lärarlyft sedan ??
Statsbidrag Förskolelyftet 0 Totalt i Sverige 200 mkr/år 2009-2011.
Statsbidrag Yrkesvux 0 Totalt i Sverige 2009: 200 mkr 2011: 600 mkr
Statsbidrag grundskolan 0 Statsbidr för Läsa, skriva, räknasatsning och matematik,
Statsbidrag jämställdhet skolan 0
ANM: Vi tar bort -6000 tkr från posten Ökad undervisningstid och lägger (-6000 tkr) på posten

Översyn av ledningsorganisation (-2500) och ändrar den till -8500 tkr. Vi har ett förslag till

organisation när det gäller skolorganisation i Trollhättan. Vi vill att vi återgår till den

organisationsform där man hade en rektor och en studierektor på gymnasieskolorna. Med detta

förslag vill vi ge mer resurser och befogenheter till arbetslagen.

Vi vill dessutom ta bort områdescheferna på grundskolorna och även ha färre rektorer

på grundskolor. Med denna åtgärd kan vi ha effektivare organisation med bättre styrning av

våra resurser. Vi kan inte lägga mer undervisningstid på våra lärare förrän en

konsekvensanalys av 2009 års besparingar gjorts. Alla signaler lutar åt mer arbete för våra

lärare sen besparingarna, då kan vi inte lasta på ännu mera.

Dela den här sidan:

Kopiera länk