Nyheter

Vänsterpartiet presenterar budget för jobb och välfärd

Vänsterpartiet presenterar idag sin vårbudgetmotion. Budgetförslaget innehåller bland annat investeringar i infrastruktur och grön energi, en utbildningssatsning finansierad av en tillfällig bankskatt och satsningar på äldreomsorg och annan välfärd. Framförallt innehåller budgeten satsningar på jobb i offentlig och privat sektor, totalt handlar det om cirka 120 000 jobb.

Vår politik– Genom att investera löser vi samhällsproblem samtidigt som vi minskar arbetslösheten. Sverige har starka statsfinanser som bör användas för att skapa jobb och stärka Sveriges konkurrenskraft. Det är oansvarigt att inte satsa på att skapa jobb när vi har massarbetslöshet, det är ett stort slöseri såväl med människor som med ekonomin i stort, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.

Några av förslagen i Vänsterpartiets vårbudgetmotion:

Investeringar i infrastruktur och grön energi
Stora investeringar i infrastruktur och grön energi gör att Sverige kan ta täten i klimatomställningen samtidigt som konkurrenskraften stärks och jobb skapas. Vänsterpartiet föreslår statliga stöd och samverkansprogram för att bygga upp en svensk vindkraftsindustri och utveckla solenergin. De tillfälliga höjningarna av banunderhållet på järnvägen som finns idag och som regeringen nu drar ned på föreslås istället finnas kvar. Behoven är stora och det behövs mer pengar till underhåll, inte mindre.

Fler bostäder
Vänsterpartiets mål är att det ska byggas 40 000 bostäder om året varav minst hälften ska vara hyresrätter. För att nå målet avsätts medel till ett statligt investeringsstöd med inriktningen att bygga hyresrätter till rimliga kostnader och med miljövänlig teknik. Budgeten innehåller även satsningar på upprustning av miljonprogrammen.

Bankskatt ger utbildningssatsning mot ungdomsarbetslöshet
Vänsterpartiets vårbudgetmotion innehåller en satsning på 23 000 extra utbildningsplatser för unga arbetslösa och på 20 000 sommarjobb. Satsningen på 3,9 miljarder kronor finansieras genom en tillfällig bolagsskatt på 5 procent för de fyra storbankerna.

Mer resurser till välfärden
Genom att värdesäkra statsbidragen till kommunerna förhindras den urholkning av välfärdens resurser som sker idag. Även en särskild satsning på äldreomsorgen lyfts fram. Fullt utbyggd skulle den ge utrymme för 10 000 fler heltidstjänster och därmed en ordentlig höjning av äldreomsorgens kvalitet.

Nya ekonomiska ramverk för full sysselsättning
Dagens finanspolitiska ramverk är inte anpassade för dagens problem. Med massarbetslöshet behövs ett ramverk som pressar tillbaka arbetslösheten. Därför föreslår Vänsterpartiet ett modernt alternativt finanspolitiskt ramverk. Sysselsättningsmålet får där en central roll i både finans- och penningpolitiken. Överskottsmålet och kommunernas balanskrav ersätts av mål om budget i balans över en konjunkturcykel.

– Vår sysselsättningspolitik bygger på investeringar istället för skatteavdrag, och utbildning istället för låglönepolitik. Full sysselsättning måste vara det överordnade målet för den ekonomiska politiken, så är det inte idag, säger Ulla Andersson.

Regeringen bedömer i sin vårproposition att arbetslösheten under 2014 kommer att uppgå till 6,9 procent, en nivå som finansminister Borg under valrörelsen 2006 karaktäriserade som massarbetslöshet.

– Regeringen är passiv och utan förslag för att komma tillrätta med arbetslösheten. Det är nu vi behöver kickstarta ekonomin och investera för framtiden, så att människor får arbete och framtidstro. Istället väljer regeringen passivitet och en direkt åtstramande politik. Behovet av en annan färdriktning är stort, säger Ulla Andersson.

För mer information:
Ulla Andersson (V), ekonomisk-politisk talesperson, 070 – 237 99 91
Vänsterpartiets presstjänst, 070 – 620 00 64

Skriv en kommentar