Motioner

Barnfattigdomen i Trollhättan har ökat – agera nu!

Allt fler barn växer upp i fattigdom i Sverige. Enligt Rädda Barnens senaste rapport ”Barnfattigdomen i Sverige 2012” lever 248 000 barn, eller ca 13 procent, i familjer som antingen har låg inkomststandard enligt SCB:s definition eller är beroende av försörjningsstöd. Det är 28 000 fler barn än i förra årets rapport.

I ovannämnd rapport går att utläsa att det i Trollhättan finns 1 203 barn, 13, 8 procent, som växer upp i fattigdom. Det är en ökning med ca 200 barn, eller ca 20 procents ökning, mot året innan. Det är tragiska och upprörande siffror. Bakom siffrorna finns barn som under deras uppväxt, i deras vardagsliv på olika sätt ofta påverkas negativt.

Det är inte alltid lätt att identifiera vilka barn som lever i fattigdom. En del barn lever i familjer som under många år har levt på försörjningsstöd eller mycket låga inkomster medan en del barn under kortare tid lever i familjer med tillfälligt mycket låga inkomster.

När familjer lever under svåra ekonomiska förhållanden ökar pressen på familjerna i sin helhet och barnen riskerar att få sämre utvecklingsmöjligheter för lek och lärande. Det svårare för barn i ekonomiskt utsatta familjer är att delta i olika aktiviteter i skolan, på fritiden och i form av kulturutbud.

Från samhällets sida är vi skyldiga att på alla sätt bistå föräldrarna för att motverka att barn växer upp under fattiga omständigheter och att mildra konsekvenserna av barnfattigdom. En hel del åtgärder som behövs kräver ingripande från regering och riksdag. Andra åtgärder kan och bör vidtas från kommunernas sida. Det är därför angeläget att Trollhättans Stad agerar på sådant sätt att Staden bidrar till att färre barn växer upp i barnfattigdom och att färre barn drabbas av konsekvenserna till följd av familjens fattigdom. Det kan t. ex handla om generella beslut som att inte ta ut avgifter för vissa aktiviteter och insatser i skolan som ju gagnar alla barn. Det kan också avse mer förebyggande insatser mot riskgrupper eller att ha rutiner och samarbete med andra myndigheter, t.ex. för att förhindra vräkning av barnfamiljer.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag därför kommunfullmäktige besluta följande:

att kommunstyrelsen och samtliga nämnder ska återkomma till kommunfullmäktige med kommunal probleminventering och förslag till kommunala åtgärder i syfte att motverka att barn växer upp i fattigdom och i syfte att mildra konsekvenserna för barn till följd av fattigdom i Trollhättan

Trollhättan den 2012-06-18

Fahimeh Nordborg

Gruppledare för Vänsterpartiet i Trollhättan

Dela den här sidan:

Kopiera länk