Nyheter

Översiktsplanen 2013 – Vänsterpartiets yttrande

Screenshot 2014-02-02 22.38.03

Inom kort skall kommunfullmäktige spika den nya översiktsplanen för Trollhättan. Vänsterpartiet har givetvis lämnat in ett yrkande och i den senaste versionen har vi fått kommentarer från kommunstyrelsen.

Inledningsvis vill vi säga att stora delar av översiktsplanen har goda ambitioner. Gällande hållbar stadsutveckling vill vi dock att Staden utökar samråd och dialog vid större nybebyggelse eller upprustning till att omfatta fler frågor. Vi vill även ta fram en social investeringspolitik, att det inrättas en kommunal bostadsförmedling, att Staden arbetar aktivt för att få bort oseriösa hyresvärdar samt att det införs hyresstopp i allmännyttan för att hindra dubbel beskattning av hyresgästerna.

Vi ser gärna en förtätning av staden om det görs på ett bra sätt, där platser måste bli bättre av ny bebyggelse och närmiljön stärks, att social och ekologisk hållbarhet i staden stärks samt att ”döda” ytor är de som först tas i anspråk. Bostäder på Stridsbergsområdet ser vi som positivt. Blandade boendeformer uppmärksammas som positivt och vi anser att Staden bör köpa central mark och vid markanvisning låta de som bygger hyresrätter få lägre arrende om de bygger med hyrestak.

Vidare för en stad för alla bör viktiga mötesplatser och torg utvecklas snarare än Överby Västra. Vi vill att Folkets Park bevaras som utflyktsmål med en stor lekplats, satsa på spontanidrott samt att man gör en konsekvensbeskrivning ur jämställdhetsperspektiv.

Vi anser att målet om 70 000 invånare år 2030 bör överges då staden kan växa i mer långsam takt, samt att varumärkesbyggande och konkurrens med andra kommuner bör tonas ner till förmån för samarbete med närliggande kommuner.

Vi anser att det är oärligt att locka med storslagna planer på landsbygden och framförallt i Upphärad (pendelstoppet). Istället bör Staden satsa på en samordnad bostadspolitik för landsbygd och mindre orter, arbeta för en fungerande kollektivtrafik på landsbygden och att utveckla besöks- och turismnäringen samt värna allemansrätten.

Kommunstyrelsens kommentarer

Kommunstyrelsen menar i sitt svar att de i maj 2013 beslutat om att anta riktlinjer för Trollhättans sociala investeringsfond. Fonden kan ses som ett redskap i en omvandling att betrakta tidiga insatser för barn och ungdomar som sociala investeringar istället för kostnader, vilket är den vanliga definitionen på en social investeringspolitik. Arbetet med en sådan omvandling är i sig en process som kommer att gå över flera år, och inrättandet av fonden kan utgöra ett första steg i den riktningen.

Översiktsplanen hanterar inte frågor om markanvisning, hyrestak eller fastighetspris. Inköp av centrala fastigheter hanteras i Stadens markstrategi som avses tas fram under 2014.

Stadens arbetar för att både centrum och Överby ska utvecklas. Folkets Park föreslås bevaras som stadspark kombinerat med evenemangspark, men planen styr inte dess detaljerade innehåll.

Målet om 70 000 invånare år 2030 är ett politiskt mål som ligger till grund för översiktsplanarbetet. Gällande planerna för landsbygden och Upphärad arbetar Staden aktivt för att få till ett tågstopp och tillsammans med det en utveckling av orten. Översiktsplanen kan inte lova utveckling, men den redovisar de ambitioner Staden arbetar utifrån.

Ni kan läsa vårt yttrande i sin helhet här – Vänsterpartiets yttrande Översiktsplanen 2013

Senaste versionen av översiktsplanen hittar ni här – Översiktsplan 2013 – Plats för framtiden

  1. Svein Blikfeldt skriver:

    Tycker ej det borde vara något problem att vidarebefordra t.ex. hyrestak från kommunstyrelsen dit det hör hemma. När nu det är sagt skulle jag vilja trycka fram möjligheter för landsbyggden. Jag var som barn med och åkte med mjölkbilen i Nordnorge. Dom är ju inte mång dom bilar som rullar till landet idag. Posten har några stycken. Där kanske man kan se för sig modeller med fler platser för att integrera kollektiva lösningar till närmaste korsning för kollektivtrafik med mera. Även hemtjänsten skulle integreras i ett system. Där en tar med sig någon mot en avgift Osv. Där kanske en tar en serviceavgift vara sig det är någon som vill komma till närmaste busshållplats där det går bussar. Eller om affärer vill lämna mat till någon person utan bil mot samma serviceavgift. Det skulle också vara en miljövinst som vi skulle kunna ha nytta av. Där en lokalt ingår avtal med Västtrafik eller andre som kör övriga ruter. Nu är jag medveten om att det går att beställa en bil för ett ändamål. Det jag tar upp här är hur integrera det nätet som faktisk finns för allas bästa.

Skriv en kommentar