Nyheter

Reformer för en starkare välfärd

I förhandlingarna om vårpropositionen har Vänsterpartiet haft fokus på mer resurser till välfärden och ökad jämlikhet i syfte att återkomma med konkreta reformer för 2018. I arbetet med vårändringsbudgeten har tyngden legat på reformer inom välfärdsområdet.

Vänsterpartiet tidigare fått igenom 10 miljarder till kommuner och landsting och stärkt ekonomi för bland annat barnfamiljer, arbetslösa och pensionärer.

Här är några av våra välfärdssatsningar.

Ett tillskott på förlossningsvård på 500 mnkr dessa utöver 200 mkr år 2015 och därefter 400 mnkr per år. Ett viktigt område är utbildning av fler barnmorskor så att man möjliggör fler vårdplatser.

 Vi satsar 150 mnkr på introduktionsprogrammet och i synnerhet på språkintroduktion för att höja kvaliteten i syfte att höja resultaten och förstärka likvärdigheten i skolgången för elever är i behov av stöd.


Mot bakgrund av den fortsatt ansträngda situationen inom socialtjänsten, med en hög arbetsbelastning och svårigheter att rekrytera och behålla erfaren personal samt insatser riktade mot ensamkommande barn och unga, har Vänsterpartiet och regeringen kommit överens om tillförda medel till socialtjänsten. Satsningen är på 150 mnkr.

Många barn och unga lider av psykisk ohälsa och behovet av ökade insatser från samhället är stort, därför satsar vi 100 mnkr som ska bidra till en förstärkning riktad till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inklusive första linjens psykiatri i primärvården.

10 000 fler unga ska få sommarjobb. Satsningen gäller dem som gått ut 9:an, första och andra årskursen i gymnasiet och är tänkt särskilt för dem som annars kan ha svårt att få ett jobb på egen hand.

Burkina Faso är ett av världens absolut allra fattigaste länder nära hälften av invånarna är under 15 år. Vänsterpartiet och regeringen är överens om ett förstärkt bistånd till Burkina Faso. Pengarna kommer att fördelas av Sida och omfattar 200 mnkr.

Lagen om särskilt stöd LSS har både förbättrat levnadsvillkoren, möjliggjort ökat självbestämmande och skapat förutsättningar för ett mer självständigt liv. För Vänsterpartiet är det viktigt att den lagen inte kringgås och därför har det varit viktigt för oss att få in skrivningar om att lagens intentioner ska värnas.

Anställda inom äldre- och handikappomsorg är ålagda att bära arbetskläder, för att minska smittspridning, men får idag på många håll stå för detta själv. Vänsterpartiet har verkat för att anställda inom de berörda områdena garanteras arbetskläder från och med början av 2018. 

Fahimeh Nordborg
Gruppledare för Vänsterpartiet i Trollhättan

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk