2007-01-30 Ökad HBT-kompetens bland Trollhättan Stads anställda

2007-01-30 Ökad HBT-kompetens bland Trollhättan Stads anställda

Motion till kommunfullmäktige i Trollhättan

HBT är ett samlingsbegrepp för homo-, bisexuella och transpersoner. Med homokompetens menas kunskap och förståelse för homo- bisexuellas särskilda livsvillkor. Konkret kan det handla om faktakunskaper, värderingsdiskussioner och studiebesök.

För vänsterpartiet är det självklart att alla människors kärlek skall respekteras oavsett vem man väljer att älska. Mångfald är ett viktigt begrepp för oss, liksom respekt för varje människas identitet, sexuella läggning och könstillhörighet. Vi vill se ett samhälle där ingen ställs utanför eller diskrimineras. Kärleken är en viktig drivkraft både för oss människor i våra relationer och för samhällets utveckling. Därför skall kärlek och sexualitet mellan människor av samma kön värderas lika mycket som kärlek och sexualitet mellan människor av olika kön.

Trollhättan ska vara en Stad där alla kan visa sin kärlek öppet, oavsett sexuell läggning.

I olika undersökningar har det visat sig att kvinnor och män med annan sexuell läggning än den heterosexuella har sämre hälsa än heterosexuella och att detta står sig genom hela livet. Det finns ett osynliggörande av kvinnor i hälso- och sjukvården. Detta innebär bland annat att kvinnors hälsa betraktas och tolkas utifrån mannen som norm. Utifrån denna manliga heteronormativitet drabbas de lesbiska kvinnorna dubbelt.

Att psykosocial ohälsa är överrepresenterad bland unga med annan sexuell läggning än den heterosexuella har också påvisats genom ett antal undersökningar. Trollhättan Stads verksamhet påverkar alla människors vardag, och därför bör Stadens personal ha en hög kompetens även i HBT-frågor. Genom Stadens arbete kan många människors liv förbättras.

När skolan berör sexuallivet i undervisningen finns inte HBT-personers livsval med, annat än som en avvikelse från normen. De blir därmed bortdefinierade som onormala. I arbetslivet finns de som vid anställningsintervjuer fått frågan om de är homosexuella, däremot ställs inte frågan om den arbetssökande är heterosexuell.

Skolan har en avgörande roll då det gäller att påverka barn och ungdomars attityder och ge dem en allsidig sexualundervisning. Fritidsgårdarnas personal har möjlighet att upptäcka både diskriminering och utsatthet och har en nyckelroll. Omvårdnads- och äldreomsorgspersonal behöver HBT-kompetens vid arbete hemma hos människor som inte passar i den heterosexuella normen. Även socialtjänstens arbete med familjer och andra individärenden underlättas om de har en bred kunskap om alla sorters familjer.

Trollhättans Stad har också anställda som är homo- och/eller bisexuella. Av rädsla för fördomar avstår många att gå ut öppet och berätta om sin livssituation. Det kan vara av osäkerhet inför hur de egna arbetskamraterna skulle reagera, men också av rädsla för brukarna och deras anhörigas reaktioner. Därför bör dessa frågor diskuteras öppet och våra normer vidgas.

HomO[1]– hävdar i en skrivelse till regeringen att det inom sjukvården ofta råder avsaknad av homokompetens, det vill säga kunskap och insikt om hur homo- och bisexuella lever. De påstår inte att personalen är homofobisk men att det finns en risk att man i sitt bemötande utgår från att alla är heterosexuella och blir därmed osäker i sitt förhållande och bemötande till homo- och bisexuella. HomO- kräver därför att det ska ingå krav på homokompetens i yrkesexamina hos bl.a. sjuksköterskor och socionomer.

Trollhättans Stad kan medverka till en förbättring av många människors liv genom att öka kunskapen hos sina anställda. Många organisationer har utmärkt studiematerial och riksdagens HBT-nätverk, Svenska Stadförbundet, RFSL m.fl. kan hjälpa till med utbildningsinsatser.

Med anledning av ovanstående föreslår vänsterpartiet i Trollhättan:
– att Trollhättans Stad arbetar med att öka kunskapen och kompetensen kring de villkor som homo- bisexuella och transpersoner lever under.
– att Trollhättans Stad har en handlingsplan för att bekämpa diskriminering av HBT personer.

Fahimeh Nordborg
Vänsterpartiet i Trollhättan


Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) är en svensk statlig tillsynsmyndighet som inträttades 1 maj 1999. Ombudsmannen har som uppdrag att verka mot homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning.