2010-04-19 Inför barnbokslut i Trollhättan Stads verksamheter

2010-04-19 Inför barnbokslut i Trollhättan Stads verksamheter

Motion till Kommunfullmäktige i Trollhättan

Sammanfattning:
Vänsterpartiet vill att Trollhättans Stad inför barnbokslut inom sina verksamheter som har med barn att göra, för att öka kunskapen om och för att synliggöra barns situation i Trollhättan. Det ska både vara ett verktyg för implementering av FN:s barnkonvention och ett underlag inför prioriteringar och politiska beslut.

Bakgrund:
Sverige skrev på barnkonventionen 1989 som består av 54 artiklar och vilar på följande fyra grundpelare; barnens rätt till likvärdiga villkor, barnens bästa i främsta rummet, barnens rätt till liv och utveckling och barnens rätt att uttrycka sina åsikter.

Förslag till beslut :
Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen:

Att: utifrån intentionerna i FN:s barnkonvention utarbeta kriterier för att mäta hur barnens situation i Trollhättan är och utvecklas.

Att: dessa kriterier används för att i samband med bokslut inför fullmäktige presentera ett barnbokslut .

Fahimeh Nordborg
Gruppledare för V i Trollhättan