sida

Kommunalpolitiskt program

Det här är en sammanfattning av Vänsterpartiet Trollhättans kommunalpolitiska program 2019-2022. Här presenteras ett stort antal förslag för att göra Trollhättan till en mer rättvis och jämlik kommun.

Programmet i sin helhet kan du läsa här:

VÄNSTERPARTIET TROLLHÄTTANS KOMMUNALPOLITISKA PROGRAM 2019-2022

FÖRSKOLA & SKOLA

Vänsterpartiet tror på en likvärdig skola för alla. Oberoende av adress, bakgrund eller familjesituation skall alla elever ha rätt till en jämlik skolgång, en skola där kunskap och lärande står i centrum. Ett bra skolsystem arbetar för jämlikhet genom inkludering. Vi är emot vinstdrivande skolor.

VÄNSTERPARTIET ARBETAR FÖR ATT: 

 • Minska barngrupperna i förskolan.
 • Fortsätta erbjuda frukost eller frukt på alla vår skolor.
 • Fortsätta erbjuda läxhjälp till alla elever i grundskolan och på gymnasiet.
 • Genom riktade insatser höja skolresultaten för nyanlända ungdomar genom fler utbildade studiehandledare, stödlärare och språksatsningar.
 • Förskolepersonalens arbetsuppgifter skall ses över för att de ska kunna utöva det de är utbildade till.

ÄLDRE

När människor blir äldre skall de kunna känna trygghet och att de får den vård och omsorg de har behov av. Det är kommunens ansvar att se till att det finns en äldreomsorg som är likvärdig och av hög kvalitet. Dessutom skall äldreomsorg vara en rättighet som inte ska begränsas av människors ekonomi. Avgifterna inom äldreomsorgen ska därför vara låga.

VÄNSTERPARTIET ARBETAR FÖR ATT:

 • Öka grundbemanningen inom äldreomsorgen.
 • Kompetensförsörjningsplan för all personal vilket inkluderar HBTQ-utbildning.
 • Äldreomsorgen skall fortsätta drivas i kommunal regi.
 • Införa social hemtjänst med bland annat hjälp av aktivitetsteam.
 • Inför försök med sextimmarsarbetsdag med bibehållen lön i verksamheten.

PERSONER MED NORMBRYTANDE FUNKTIONALITET

Alla personer, oavsett funktionalitet, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället på samma villkor. Det är först i mötet med omgivningen som det avgörs om den normbrytande funktionaliteten också ska bli ett funktionshinder. Personer med normbrytande funktionalitet har ofta sämre livsvillkor än andra när det gäller bland annat inkomst, utbildningsnivå och tillgång till bostäder och arbete. Samhället måste undanröja de hinder som finns.

VÄNSTERPARTIET ARBETAR FÖR ATT: 

 • Fler personer med normbrytande funktionalitet ska erbjudas praktikplatser i verksamheterna.
 • Höja habiliteringsersättningen till 100 sek.
 • Öka antalet bostäder med särskild service så att behovet täcks.
 • Genomföra utbildningsinsatser för kommunens anställda i funktionsrättsfrågor.
 • Förbättra stödet till föräldrar som har barn med normbrytande funktionalitet.

INDIVID & FAMILJEOMSORG

Det är kommunens ansvar att främja människors jämlika levnadsvillkor och trygghet och socialtjänsten är ett skyddsnät för personer som hamnar i ekonomisk eller social kris. Vänsterpartiet ser inte att en människas värde är beroende av i vilken utsträckning de arbetar.

VÄNSTERPARTIET ARBETAR FÖR ATT:

 • Öka antalet kommunala kvinnojourer och skyddade boenden.
 • Öka antalet socialsekreterare inom socialtjänsten.
 • Ge ekonomiskt stöd till föreningar som arbetar för social inkludering.
 • HBTQ-personer skall ha tillgång till jour- och stödverksamhet.
 • Erbjuda föräldrautbildning till alla föräldrar.

STADSUTVECKLING & BOSTÄDER

Nya bostäder och bostadsområden ska planeras så att det motverkar segregation. Vi vill se en mer jämlik geografisk planering som genomsyrar hela samhällsbyggandet. Kommunen ska värna bostaden som en social rättighet. Hyresnivåerna inom allmännyttan ska aldrig höjas markant. Renoveringar av allmännyttan ska genomföras så alla hyresrättsinnehavare har råd att bo kvar och det demokratiska inflytandet hos hyresrättsinnehavaren ska säkerställas. Allmännyttan skall aldrig säljas ut!

VÄNSTERPARTIET ARBETAR FÖR ATT:

 • Inrätta en kommunal bostadsförmedling som riktar sig både till Eidar och privata hyresvärdar.
 • Konstruera ett kösystem som på ett bättre sätt främjar integration och inte missgynnar unga och nya trollhättebor.
 • Renovera och bygga fler hyresrätter och se till att hyreshöjningarna hålls nere.
 • Jobba för en blandad bebyggelse/bostadsformer med ökad inkludering och social hållbarhet.
 • Prioritera ekologiskt hållbara, energisparande och energiproducerande lösningar vid bostadsproduktion och renoveringar.

TRAFIK & STADSBYGGNAD

Vi vill ha en stad för alla. Staden skall skapa fler attraktiva miljöer genom omvandling av gatuparkering till gång- och cykelstråk, grönytor och serveringar. Alla barn skall ha tillgång till lekplatser i närheten av sitt hem. Alla barn och ungdomar skall känna sig trygga i trafiken, speciellt vid sin skola. Alla invånare skall känna sig trygga i stadsrummet, i våra parker och på våra gator.

VÄNSTERPARTIET ARBETAR FÖR ATT: 

 • Förverkliga lekplatsprogrammet. Alla barn ska ha samma möjligheter till lek och rekreation, oavsett var i staden de växer upp.
 • Ta fram skolreseplaner för stadens samtliga skolor och förskolor. Alla barn och ungdomar skall känna sig trygga i trafiken.
 • Trygga utomhusmiljöer med bra belysning även nattetid. Alla övergångsställen skall vara säkra och bra belysta.
 • Bygga funktionella utomhusgym och/eller platser för frisport i alla delar av staden för att främja människors hälsa.
 • Skapa fler attraktiva miljöer i staden genom omvandling av gatuparkering till gång- och cykelstråk, grönytor och serveringar.

MILJÖ & KLIMAT

Klimathotet är på allvar. Arbetet måste ske globalt men det finns även mycket att göra på lokal nivå. Trollhättans Stad har ett ansvar i att se till att allt från små inköp till stora byggnationer sker med så liten miljöpåverkan som möjligt. I vår kommun har vi stora möjligheter att agera miljömedvetet och det är också nödvändigt för att jorden skall bli en bra plats att leva på – för alla! Miljötänket är inkluderat i alla våra frågor och vår politik går ut på att bygga hållbara strukturer.

 • Stadsplanering och detaljplaner skall utformas så att buller minskar.
 • Förbättra innemiljön i våra förskolor och skolor avseende belysning, ventilation, städning, kemikalier och plaster.
 • Att det satsas biogasproduktion.
 • Öka andelen närproduerad, ekologisk och vegetarisk mat i våra verksamheters kök, samt minska matsvinnet.
 • Nybyggen och renoveringar skall ske klimatsmart genom klimateffektiva byggmaterial och klimateffektivisering.

ARBETSMARKNAD & VUXENUTBILDNING

Vänsterpartiet anser att alla har rätt till arbete på värdiga villkor, både för att kunna vara självförsörjande, men också för att kunna vara med och bidra till samhället. Att ha ett arbete är en viktig del för att känna delaktighet och samhörighet i samhället.

VÄNSTERPARTIET ARBETAR FÖR ATT: 

 • Vuxenutbildningen ska ha ett tydligt uppdrag att arbeta med validering.
 • Erbjuda utbildning och arbetslivsinriktad praktik till de som står längst från arbetsmarknaden.
 • Öka sysselsättningsgraden för personer med normbrytande funktionalitet.
 • Alla nyanställda i kommunen skall få en introduktionsutbildning i normkritik.
 • Erbjuda alla ungdomar i årskurs nio till årskurs två i gymnasiet kommunala sommarjobb.

PERSONAL

Personalsituationen i kommunen är svår och arbetsmiljön är ansträngd. Många verksamheter präglas av hög arbetsbelastning och för låg grundbemanning. Det har skapat höga sjuktal, främst hos kvinnor i välfärdsyrken.

Stora delar av problemen med arbetsmiljön kan härledas till effekterna av styrsystemet New Public Management (NPM). Systemet skapades för att få en billigare och effektivare välfärd. Konsekvenser av NPM blev istället minskat inflytande och medbestämmande för anställda till följd av styrning uppifrån och kontroll.

VÄNSTERPARTIET ARBETAR FÖR ATT:

 • Införa försök med sextimmarsarbetsdag med bibehållen lön i lämpliga verksamheter.
 • Satsa på kompetenshöjande åtgärder.
 • All personal, även vikarier, inom välfärdssektorn som har behov av arbetskläder ska få det.
 • Ge all personal möjlighet till friskvård.
 • Satsa på det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

KULTUR & FRITID

Kulturen är till för att vidga och fördjupa människans syn på världen och sin egen roll, i samhället, och sig själv, som människa.

Fritidsverksamhet och föreningsliv är viktiga hörnpelare för en parlamentarisk demokrati. Det ökar också människans livskvalitet.

VÄNSTERPARTIET ARBETAR FÖR ATT:

 • Att alla skall ha likvärdiga möjligheter att delta i sport- och fritidsverksamheter. Föreningar och invånare skall erbjudas fortsatt låga avgifter. Det skall finnas ett bra utbud av kostnadsfria aktiviter. Fritidsbanker i fler stadsdelar.
 • Att kultur, föreningsliv och fritidsverksamhet skall vara tillgängligt för alla. Tillgängliga omklädningsrum för alla, inte bara för killar, måste vara en självklarhet.
 • Att kulturen skall vara fri från yttre påverkan, från kommersiella, politiska och religiösa intressen.
 • Att föreningsbidrag kopplas till jämställdhet, tillgänglighet och demokrati.
 • Satsa ännu mer på att erbjuda olika kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.

DEMOKRATI

Det kapitalistiska samhället sätter alltid marknadsvärdet före människovärdet. Därför kan ett kapitalistiskt samhälle aldrig vara ett verkligt demokratiskt samhälle. För att kunna utöka demokratin och ge alla människor lika möjligheter till delaktighet och inflytande måste kapitalismen och klassamhället bekämpas.

VÄNSTERPARTIET ARBETAR FÖR ATT:

 • Fler insatser för att öka valdeltagandet och kunskapen om demokrati.
 • Tillsätta en demokratiberedning under kommunfullmäktige för att utreda politikens och medborgarnas möjligheter och förutsättningar.

INTEGRATION & INKLUDERING

Vänsterpartiet vill ha ett samhälle för alla, inte bara några få. Det kräver en politik som ger alla oavsett bakgrund, religion, hudfärg, kön eller sexualitet samma möjligheter och samma rätt till god utbildning, arbete och bostad. För Vänsterpartiet innebär integration att föra en inkluderande politik som lägger grunden för ett mer jämlikt samhälle.

VÄNSTERPARTIET ARBETAR FÖR ATT:

 • Satsa på SFI med yrkesinriktning och utöka samarbetet med Arbetsförmedlingen, näringslivet och det offentliga.
 • Ge riktade bidrag till föreningar och organisationer som arbetar med integration och demokrati.
 • Arbeta för att minska bostadssegregation.

UPPHANDLING

Relativt sett har kommunen kommit långt i arbetet med att ta social och miljömässig hänsyn vid upphandlingar. Kommunen behöver samtidigt göra mer för att stärka de arbetandes villkor, höja miljö-, klimat- och djurskyddskraven och öka möjligheterna till arbete för personer långt ifrån arbetsmarknaden.

VÄNSTERPARTIET ARBETAR FÖR ATT:

 • Ställa krav på arbetsvillkor motsvarande fullvärdiga svenska kollektivavtal och meddelarfrihet vid samtliga upphandlingar.
 • Samtliga upphandlingar ska vara socialt och ekologiskt hållbara.
 • Ställa sociala krav.
 • Öka de sociala företagens andel av upphandlingsvolymen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk