Manifestation på årsdagen den 22 oktober

 

Vänsterpartiet i Trollhättan kommer att delta aktivt i manifestationen, hoppas att Du gör det  också.v-hand

Lördag 22 oktober är det ett år sedan den fruktansvärda attacken mot Kronan i Trollhättan.

Trollhättans Stad uppmärksammar händelsen genom en manifestation som visar att staden står enad – för tolerans, för människors lika värde och mot rasism.

–     Manifestationen är öppen för allmänheten och vi hoppas att alla verkligen tar chansen att visa sin delaktighet och sin tro på framtiden. Vi samlas vid Lextorpskyrkan, går i ett gemensamt fackeltåg till Kronan där vi tillsammans enas i en manifestation innehållande tal, musik och en utställning av elevernas egna flaggor och teckningar i ämnet, berättar Trollhättans Stads informationschef Peter Asp.

Bland de medverkande finns Utbildningsminister Gustav Fridolin, kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund, rektor Djeno Mahic, sångerskan Jenny Andersson samt familjerna till de drabbade.

PROGRAM LÖRDAG 22 OKTOBER

18.00: Avgång fackeltåg från Lextorpskyrkan.

18.30: Start program scenen Kronan (Peter Asp konferencier)

–       Paul Åkerlund hälsar välkommen, håller inledande tal och tyst minut
–       Jenny Andersson sjunger
–       Gustav Fridolin håller tal
–       Presentation av nyplanterade träd – därefter tal Djeno Mahic
–       Jenny Andersson sjunger
–       Presentation av vernissage Kronan (flaggor och teckningar)
–       Dikt och tal från familjer till de drabbade
–       Leith Eskandar framför tre låtar från nya skivan Ängel
–       SLUT (troligen runt 20.00)

Kronan: Utställning flaggspel från de kommunala skolorna i Trollhättan under temat tolerans, mångfald och inkludering. Utställning av teckningar från eleverna på Kronan under samma tema.
Öppet lördag: 14.00–20.00. Söndag: 12.00–17.00.

Trygghetsvandrare finns på plats. Hjälper till med facklor samt med själva tåget och ordningen vid anländandet till Kronan.

Vid frågor kontakta Peter Asp, informationschef, Trollhättans Stad, 070-206 86 87.

 

 

Följ folkviljan: Stoppa vinster i välfärden!

Fahimeh vgrDen numera mörkblå högertidningen Götebors-Posten publicerade 11 september en kortnotis saxad från TT: ”Väljarna är mot vinster i välfärden”. Nu är detta ingen nyhet då Göteborgs Universitet redovisat undersökningar i flera år som visat samma resultat. 2013: 70 %, 2014, 60 % och senast 2015: 57 %. Till och med majoriteten av alliansväljarna är emot vinstuttag. Det är enbart L (Fp) som har fler för än emot.

Opinionsmätningarna synliggör ett demokratiskt problem; att folkvalda inte representerar folkviljan. En av de svenska grundlagarna, Regeringsformen (RF), är tydlig med vilket statens och politikens uppdrag är: Den enskildes bästa. I RF står ingenting om vare sig privata vinstintressen eller företagsklimat. För marknadsfundamentalister och privatiseringsivrare är detta inget problem då marknadens bästa är en principsak (demokrati eller diktatur kvittar lika bara pengarna rullar in). Man vill att statens och politikens inblandning i samhällsekonomin skall vara så liten som möjligt. Detta var förklaringen till de snabba utförsäljningarna av mycket lönsamma men statligt ägda företag under tidigare moderatledda alliansregering; mer marknadslösningar = mindre politik. Att kraftigt minska statens inkomster t.ex. genom lägre skatteuttag är i detta perspektiv inget problem, tvärtom, möjligheten att genomföra reformer minskar och det är det man vill.

Strategin de senaste 25 åren har varit, och kommer tyvärr fortsatt vara, att utarma skola, vård och omsorg och samtidigt lansera de privata alternativens förträfflighet. Kvalitetssäkring och utvärdering har lånats in från näringslivet och blivit modeord i offentliga verksamheter men trots det ökar de sociala skillnaderna, inte minst i hälsa och att medellivslängden är en klassfråga blir tydligt för allt fler. Av detta följer frågeställningen: Hur kvalitetssäkrar man demokratin och folkstyret? Svaret är enkelt: Genom att välja politiker som i praktiken lever upp till uppdraget som är angivet i grundlagen, dvs. företräder folkviljan. I RF:s första paragraf står dessutom: ”Den offentliga makten utövas under lagarna”. Med andra ord: Att inte företräda folkviljan är ett grundlagsbrott.

Den centrala frågan i politisk analys är: I vems intresse eller vem tjänar på det? Det är denna fråga som alla väljare bör ställa sig själva inför valet i september 2018.

/Fahimeh Nordborg (V)

Kommunalråd i Trollhättan

Låtsasmotioner i syfte att få publicitet

fahimeh fullmäktigRita Paulsson Svensson (L) och Dan Möllengård (-) är extremt flitiga på motionsfronten. 19 september besvarades motioner om läxhjälp och om nolltolerans mot mobbning. Även motion om kulturombud inom äldreomsorgen från (L). Majoriteten, (S), (V) och (Mp), yrkade avslag på samtliga. Läxhjälp finns på många skolor och bör vara frivillig att anordna och kulturaktiviteter liksom kulturarrangemang inom äldreomsorgen finns i stor omfattning. Vad gäller mobbning i skolan är det redan nolltolerans utifrån gällande lagstiftning (Skollagen och Diskrimineringslagen). Man lämnar med andra ord in motioner om sådant som redan existerar och t.o.m. finns lag på. Ambitionen är uppenbar: man vill ge sken av engagemang och humanism och därigenom få positiv publicitet och inte minst påvisa att majoriteten inte gör tillräckligt. Två flugor i en smäll. Låtsasmotionsstrategin är troligtvis en centralstyrd oppositionspolitik modell (L) vilket följande tyder på.

I september 2015 lämnade (L) in en motion om motprestationskrav vid försörjningsstöd och att det borde införas i Trollhättan. Det finns sedan decennier en praxis som baseras på Socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 4 §. Den handlar om att kommunen har rätt att begära deltagande i kompetenshöjande praktik om AF inte har planerat någon arbetsmarknadsåtgärd för personen ifråga, i lagtexten avses unga upp till 25 år eller strax över. Paragrafen tillkom 1998 då arbetslösheten var historiskt rekordhög i Sverige, mellan 10–12 procent. En stor andel var unga och kostnaderna för kommunerna steg kraftigt. Många kommuner, däribland Trollhättan, var tidigt ute och ställde motprestationskrav till alla, oavsett ålder. Syftet var att avskräcka från att ansöka om bidrag och därigenom minska kostnaderna. Forskning har visat att många tackar nej när motprestationskrav ställs; man hittar andra sätt att försörja sig, inte alltid inom lagens ramar.

Förfaringssättet, som egentligen strider mot lagens mening, har varit praxis i Trollhättan i snart 20 år. Konsekvensen är dock kontraproduktiv då det uppstår en inlåsningseffekt. Eftersom vi sedan mitten av 1990-talethar massarbetslöshet lever många av försörjningsstöd under långa perioder vilket inte var lagstiftarens avsikt. Lagen arbetades fram under 1970-talet då arbetslösheten var försumbar vilket är förklaringen till den låga nivån. Socialbidraget är avsett att vara ett kortvarigt bistånd. Ju längre tiden går desto fler betraktar praktiken, 40 tim/vecka, som ett jobb vilket som helst varför många helt slutar söka jobb. Många går på praktik i åratal. Kommunens kostnader permanentas istället för att minskas.

/Fahimeh Nordborg (V)

Därför röstar vi för nya bostäder

1526889_10151831577841078_1203438804_n

Tobias Sandberg (V), ledamot i EIDAR

(Publicerades även i TTELA som debattartikel 2016-09-21)

I augusti valde vi i Vänsterpartiet att ställa oss bakom att låta EIDAR pröva ett temporärt bygglov i kvarteret Skördetröskan på Kronogården. Bakgrunden är den bostadsbrist som råder i Trollhättan. Det största behovet kommer från Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och studentbostäder. EIDAR har därför förhandlat fram möjligheten att köpa moduler vilka till skillnad från ett vanligt bygge, vilket kan ta upp till två år, kan färdigställas på några månader.

EIDAR hade först ambitionen att låta modulerna vara av en mer permanent karaktär (minst 10 år) i ett bygglov i kvarteret Galaxen i Björndalen. Tanken var en god boendemiljö, med regelrätta byggnormer samt att modulerna kompletterades med riktiga tak och paviljonger. Planen var att på sikt göra en ny detaljplan för området och tillåta bostäder på platsen. Platsen var lämplig av många skäl, VA och el fanns på plats, likaså viss infrastruktur och att området som sådant hade ont om hyresrätter.

När detta överklagades av grannar meddelade Länsstyrelsen att bostadsbristen i staden inte rimmade med temporära bygglov. Staden ålades att planlägga området först.

Att planlägga Galaxen för bostäder kan ta år därför valde EIDAR tillsammans med kommunen att pröva ytterligare en plats. Valet hamnade på kvarteret Skördetröskan. Denna gång var ansökan ett tidsbegränsat bygglov på 5 år. Modulerna är nu avskalade med papptak och paviljonger av enklare karaktär.

Vi i Vänsterpartiet tänker inte stå och titta på när folk blir utan bostad. Därför var det självklart för oss att ställa oss bakom alla försök att få till fler bostäder. Även om risken är övervägande att även detta bygglov avslås, även om arkitekturen är sämre, även om de är temporära, anser vi att det är värt ett försök.

Vi finner det även ruttet av Länstyrelsen att sätta sig på tvären när de är väl medvetna om den akuta situation som råder för vissa typer av boendeformer som stödboenden och studentboenden. Ekot meddelade nyligen att allt fler söker sig till socialtjänsten för att få hjälp med boendefrågan, vilket leder till ökade kostnader för kommunerna i form av hotell, vandrarhem och liknande. Detta enligt en rapport från Boverket som gjordes redan före den stora flyktingvågen i höstats (EKOT 160828).

I TTELA (160825) kunde vi även läsa hur borgerligheten forsätter sitt korståg mot Kronogården. Jenny Bergius (M) radar upp alla dåliga saker hon kan komma på om området. Hon vill inte placera ”utsatta människor med brokiga livsöden, begränsat socialt nätverk och höga trösklar in på arbetsmarknaden” med det övriga packet där ute. Vi i vänstern köper inte svartmålningen av de människor som bor där eller de som förväntas flytta in i de nya husen. Vi kämpar för dessa människors möjlighet till arbete, bostad och värdighet.

Platsen kan ändå anses som lämplig. Det är ett välfungerande område med goda förbindelser till kollektivtrafik och det finns ett stort utbud av idrott, kultur och fritidsaktiviteter. Här finns gott om vanligt folk som kommer vara utmärkta grannar.

Därför röstade vi även för att bevilja bygglov i Byggnads-och Trafiknämnden, trots att förvaltningen föreslog avslag. Samtidigt kommer vi jobba för att fler hyresrätter byggs på kvarteret Galaxen.

För allas rätt till bostad!

Tobias Sandberg (V), ledamot i EIDAR

Mattias Foldemark (V), ledamot i Byggnads- och Trafiknämnden

Ge långsiktiga och gynnsamma villkor för biogasen

 


Sverige behöver långsiktiga strategier och tydliga och långsiktiga styrmedel när det gäller förnybara bränslen, anser skribenterna.

Uppföljningen inom EU när det gäller minskade utsläpp av koldioxid visar att utvecklingen sakta går åt rätt håll med en total minskning av de samlade utsläppen. Men transportsektorn ökar sina utsläpp. Fordonen har blivit bränsleeffektivare, men fortfarande dominerar bensin och diesel stort och bilinnehavet ökar. Det krävs alltså en tydlig strategi för att åstadkomma en omställning inom transportsektorn.

Det räcker inte med ambitioner och vackra ord. Ska vi nå fram till en fossiloberoende fordonsflotta 2030 krävs politisk handlingskraft och en tydlig strategi kopplad till målet, och biodrivmedel är ett nödvändigt inslag för att klara målet. Det underströks även av miljömålsberedningens delbetänkande helt nyligen. Men när en annan utredning, om hur vi ska uppnå en fossiloberoende fordonsflotta, la fram sitt förslag om styrmedel så gynnar inte de till exempel biogas som fordonsbränsle, vilket vi ser som ett stort misstag.

I Sverige är just biogasproduktion och distribution väl utvecklad under 15–20 år, och Sverige är världsledande på området. Vi har både i Borås kommun och Trollhättans kommun satsat på egen produktion av biogas, och på så sätt tagit vår del av ansvaret för att utveckla och använda biogas för att uppnå våra kommunala, nationella och globala miljömål.

Det borde vara självklart att ta tillvara det vi utvecklat och inte minst ge ett sådant bränsle en bonus för att öka användningen. Framför allt anser vi som vänsterpartister att landet behöver långsiktiga strategier och tydliga och långsiktiga styrmedel när det gäller förnybara bränslen, och de finns inte i dag. Där har den rödgröna regeringen mer att göra, även om de resurser som finns inom klimatklivet är en liten stimulansdel. Det är långsiktigheten och målen som är avgörande för att nå verklig förändring inom transportsektorn.

Fahimeh Nordborg (V)

ledamot i Miljönämnden i Västra Götaland och kommunalråd i Trollhättan

Sören Kviberg (V)

ersättare i Miljönämnden i Västra Götaland

Jag känner inte igen det Sverige jag kom till 1992

valkomp DC5EDD

Den 21 juni gick regeringen i lag med Sverigedemokraterna och Moderaterna och klubbade igenom den nya asyllagstiftning som kommer att splittra krigsdrabbade familjer och slå extra hårt mot kvinnor och barn. Det är ju inte så att de inte visste. De som ställde sig bakom beslutet är klart medvetna om att många familjer samlat alla resurser för att låta män göra den livsfarliga resan över Medelhavet i hopp om att kvinnor och barn skall kunna följa efter på laglig väg.

Beslutet klubbades av Björn Söder och SD:s ledamöter applåderade när stora försämringar av asylpolitiken röstades igenom. Detta är inte mitt Sverige sa Jonas Sjöstedt (V).
Bara två partier röstade emot förslaget, Centerpartiet och mitt eget parti Vänsterpartiet.
De nya reglerna innebär i korthet:
Tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta 2. Asylsökande måste ha jobb för att få stanna i Sverige 3. Splittrade familjer får inte återförenas

Lagförslaget fick ta emot skarp kritik när remissinstanser såsom myndigheter och organisationer skulle säga sitt. Kritikerna menade bland annat att integrationen påverkas negativt av de nya reglerna. ”Aldrig i modern tid har vi varit med om ett lagförslag som sågats så totalt av alla instanser. Vi har svårt att förstå att man samtidigt även lägger ett förslag om att barnkonventionen ska bli svensk lag. ”Vi får inte ihop den ekvationen”, sa Elisabeth Dahlin, Rädda Barnens generalsekreterare till Svenska Dagbladet tidigare i juni.

Arbetsförmedlingen uttalar sig i sitt remissvar på följande sätt: ”Regeln om anställning som grund för permanent uppehållstillstånd försämrar allvarligt möjligheten att tillvarata nyanländas kompetens och utgör ett hinder i myndighetens arbete för att motverka rekryteringsproblemen på arbetsmarknaden”.

Jag och mina söner kom till Sverige som asylsökande 1992. Det första jag gjorde var att skaffa mig ett lexikon för att lära mig det nya språket trots att det inte fanns någon hjälp att få. Min beslutsamhet att lära mig språket var till stor del baserad på att jag skulle kunna få permanent uppehållstillstånd, och det gjorde att jag kunde integrera mig i samhället och få jobb kort efter att jag hade fått stanna. Jag är ganska säker på att så hade inte varit fallet om jag skulle fått tillfälligt uppehållstillstånd och jag hade definitivt inte kunnat lyckas i samhället om mina barn inte hade kunnat återförenas med mig.

Vi i Vänsterpartiet är mycket kritiska till dessa ogenomtänkta och omänskliga lagar och kräver att de genast rivs upp.

Fahimeh Nordborg (V)
Kommunalråd i Trollhättan

 

Vänsterpartiet Trollhättan söker politisk sekreterare

Som politisk sekreterare stödjer du de förtroendevalda inom sakpolitiska områden. I uppdraget ingår att både arbeta strategiskt och långsiktigt men även hantera dagsaktuella politiska ärenden. Du är en viktig resurs att utveckla Vänsterpartiets politik i Trollhättan. Du kommer att arbeta tillsammans med Vänsterpartiets Kommunalråd och med den lokala ledningsgruppen, och du kommer även att samarbeta med kollegor i andra samarbetspartier.

Vi söker dig som har ett helhjärtat engagemang i Vänsterpartiets hjärtefrågor i så väl välfärds- och jämställdhetsfrågor som miljö och klimatfrågor. Särskild vikt läggs på att du kan formulera dig väl i tal och skrift. Goda kunskaper i engelska är meriterande. Du är kreativ, har god organisationsförmåga och är noggrann vid research. Du trivs med att arbeta självständigt men är också en bra lagspelare. Du får gärna vara högskoleutbildad. Erfarenhet från politiskt arbete eller uppdrag inom Vänsterpartiet samt inom kommunikation och media är meriterande. Likaså kännedom om utmaningarna som finns i Trollhättan med omnejd.

Anställningen är 25 % av en heltidsanställning på 100 % fr.o.m 2016-09-01 fram till 2018-12-31, med eventuell möjlighet till förlängning. Kollektivavtal finns och arbetstiden är oreglerad. Arbetsplatsen är i Trollhättans Stadshus och heltidslönen är i enlighet med reglementet för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Trollhättan, 55 % av Kommunstyrelsens ordförandes arvode.

Sista ansökningsdag är 2016-08-8, intervjuer kommer att genomföras löpande under ansökningstiden.

Personligt brev och CV skickar du via e-post eller brev till:
E-post: [email protected]

Vänsterpartiet Trollhättan
Box 262
461 26 Trollhättan
Märk kuvertet med ”Trollhättan Politisk sekreterare”

Vill du veta mer är du välkommen att ringa eller mejla till Kommunalrådet Fahimeh Nordborg:
E-post: [email protected]
Tfn: 0705 41 19 06, eller 0520 49 54 41.

Vi satsar på välfärden – Budget 2016

INFO-KUB4

Den rödgröna majoriteten i Trollhättan lägger fram en budget för ett hållbart Trollhättan, med ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv där jämlikhet och jämställdhet ligger till grund. Tack vare Vänsterpartiets samarbete centralt med regeringen får Trollhättan 60 miljoner kr att satsa på välfärden. Här följer en sammanfattning av Vänsterpartiets kommunalråd Fahimeh Nordborgs anförande i budgetdebatten i kommunfullmäktige 9/11.

fahimeh fullmäktigFahimeh Nordborg inledde sitt anförande med att hedra minnet efter Lavin och Amhed, offren från attentatet mot Kronan.

– Jag skickar mina tankar till deras föräldrar och syskon och familjer. Jag ber också för och hoppas på att de skadade eleven och läraren att bli helt friska.

Fahimeh presenterade därefter majoritetens förslag till budget 2016.

– Vi i den rödgröna majoriteten i Trollhättan lägger fram en budget för ett hållbart Trollhättan, med ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv med inkludering som redskap för att förstärka vårt mångkulturella samhälle där jämlikhet och jämställdhet ligger till grund för alla våra beslut.

Hon menade att inkludering skall genomsyra all verksamhet i staden. På det sättet skapas möjligheter för att stadens invånare, oavsett etnisk bakgrund och religiös tillhörighet, skall kunna träffas och skapa förståelse för varandra.

– Det ska ske från förskolan och hela vägen upp.

Fahimeh lyfte med stolthet upp matematikprojektet INTIZE där hon själv varit drivande. Projektet ingår i majoritetens satsning på språk- och matematikutveckling i skolan.

– Detta uppskattas enormt av de elever som får hjälp. Projektet stärker också samverkan med Högskolan Väst.

Det är dock i första hand budgetsamarbetet mellan Vänsterpartiet och regeringen inför år 2016 som resulterat till en budget vilket ger Trollhättans Stad en mycket stor statlig resurs- och kvalitetsförstärkning. Regeringen avsätter bland annat pengar till lärarlöner, skolbibliotek, lågstadielyft, höjda ersättningar till skolor som tar emot både asylsökande barn.

– Med drygt 60 miljoner kr som nytt tillskott står det i paritet med vad förra årets kommunala skattehöjning på 60 öre gav till vår verksamhet.

Regeringens pengar innebär att staden kan öka elevpengen rejält för våra lågstadiebarn.

– Samtidigt jobbar vi med skolorganisationen för att få en effektivare skola så att alla dessa pengar används på ett strukturerat och effektivt sett.

Fahimeh påpekade att skattehöjningen under 2015 har lett till en god balans mellan de behov som finns och vad verksamheten efterfrågar.

– Med facit i hand kan vi se att vi gjorde rätt när vi höjde skatten för det syns tydligt i klassrummen, på lärarnas frisktal och i skolresultaten samt behörigheten till gymnasieskolan. Våra systrar inom vård- och omsorgerna har fått fler arbetskamrater och mår bättre. Även kultursatsningen har gett ett bra resultat.

Fahimeh avslutade med att kommentera Alliansen i Trollhättans budgetförslag (M, FP, KD & C), vilket även stöddes av Sverigedemokraterna. Där 5 miljoner skars ner från äldreomsorgen och 22 miljoner från Arbetsmarknadsenheten (kommunens verksamhet för att hjälpa de svagaste i samhället att få arbete).

– Vi kan göra våra satsningar utan att behöva ställa verksamheterna mot varandra, som Alliansen i Thn gör i sin budget.

Du kan läsa MRP och budget 2016 i sin helhet på Trollhättans hemsida.