Nyheter

Privatiseringar försämrar den offentliga vården

När regeringen nu hotar med en tvångslagstiftning som ska tvinga kommunerna att privatisera sin äldreomsorg utarmar det hela kommunens verksamhet. Bolagen bestämmer själva hur de vill etablera sig samtidigt som skattebetalarna får stå för notan. Det är helt andra hänsynstaganden än vårdbehov som får styra. Att låta privata bolag bestämma vart skattepengarna ska gå istället för att se till att behoven styr utarmar och försämrar hela verksamheten. Den internationellt sett långtgående möjligheten för vårdbolag att plocka vinster ur skattefinansierad äldreomsorg har blivit en allt starkare drivkraft. Vi ser en utveckling där vårdbolagen prioriterar kortsiktighet framför riktiga kvalitetssatsningar.

Erfarenheterna från Stockholm visar att den privatiserade verksamheten blir splittrad och svårorganiserad. Det blir allt svårare att upprätthålla ett helhetsansvar för alla kommuninvånare. Resurserna går inte att styra till de sjukaste och mest behövande. Det gör i förlängningen att hela verksamheten dräneras på resurser, både privat och offentlig verksamhet försämras.

Vi tror att det finns vitala delar av samhället som inte gynnas av att hela tiden behöva ”rationaliseras” och spekuleras i. För äldreomsorgen innebär det ofta lägre bemanning, försämrade arbetsförhållanden med fler deltider och timanställningar och en betydligt mindre insyn i verksamhet. Vi har inte minst sett det i samband med skandalerna kring de privata vårdbolagen Carema och Attendo Care där vinstkravet ledde till vanvård och en pressad personal.

Flera kommuner i Sverige har blivit en experimentverkstad för lukrativa vårdbolag med höga avkastningskrav. Den sätter hela välfärdstanken om vård och omsorg efter behov på spel. Enligt mätningar från Novus tycker fler och fler svenskar att den svenska vården blir alltmer ojämlik. Det är en mycket oroväckande utveckling.

Människors hälsa och välmående är mycket viktigare än så. Vi kommer alla någon gång i livet behöva använda oss av och lita på att våra trygghetssystem fungerar. I det mötet ska ingen äldre eller anhörig behöva känna oro eller ångest för vilka intressen det är som styr verksamheten. Lösningen måste vara att åtgärda bristerna och öka resurserna – inte att bidra till större vinstuttag för vårdbolagen.

Eva Olofsson (V), politisk talesperson i äldrefrågor

  1. Svein Blikfeldt skriver:

    Jag ser ju att det är lite bekymmer kring privat eller t.ex kommunal vård. Jag kan nog dela det bekymret. Men tycker att största faran är att titta på priset. Att en inte tittar på vad en får för en krona. Nyttoeffekt är något en bör mäta, men det kan vara svårt. Peng-annalys är en modell för det. Med detta värktyg blir det nyttan som blir viktig. Priset kommer i andra hand. Om ett vårdbolag tar ut hög vinst, så blir nyttan lidande. Det är även även möjlig att nyttan blir lidande utan vinst. Att fasta kostnader för olika saker ökas inom samma upphandlingsram. Jag är i övrigt enig med dig. Mvh Svein

Skriv en kommentar