Nyheter

Inbjudan till årsmöte!

Vänsterpartiet Trollhättan håller årsmöte Lördagen den 23 februari kl. 11:00 på Olof Palmes gata 13. Alla medlemmar är välkomna att delta och har möjlighet att påverka den lokala styrelsens arbete. Genom att motionera till årsmötet eller bli vald till ett uppdrag.

Traditionsenligt bjuder vi på smörgåstårta.

Väl mött styrelsen.

Förslag till Dagordning

§ 1. Årsmötets öppnande

§ 2. Årsmötets behörighet

§ 3. Val av mötesfunktionärer

a) mötesordförande

b) sekreterare

c) protokolljusterare och till lika rösträknare

§ 4. Fastställande av dag och arbetsordning

§ 5. Nomineringarnas avslutande

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport

§ 7. Revisorernas berättelse

§ 8. Beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

§ 9. Inkomna motioner

§ 10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan

§ 11. Styrelsens förslag till budget

§ 12. Val

a) Ordförande

b) Styrelsens ordinarie ledamöter

c) Styrelsens ersättare

d) Revisorer

e) Valberedning

§ 13. Verksamhetsplan presenteras nästkommande medlemsmöte

§ 14. Debatt: Lokalpolitisk plattform valet 2014

§ 15. Årsmötets avslutande

Nomineringar

På årsmötet kommer vi att genomföra en del val. Nedan listats de val som skall förrättas under årsmötet. Alla medlemmar i Vänsterpartiet Trollhättan är valbara och har rätt att nominera till uppdrag. Du kan nominera dig själv eller någon annan. Den du nominerar måste acceptera nomineringen. Skriv gärna ner en kort motivering till din nominering. Har du frågor eller funderingar om det lokala arbetet/uppdragen kan du höra av sig till ordf. Tobias Sandberg på 0767832700 el. [email protected]

Nomineringar skickas till Olof Annas: [email protected]

Nomineringar bör vara inskickade senast fredagen den 15/2

Styrelseordförande

Leder den lokala styrelsen och är kontaktyta mot övriga partiet.

Styrelse

Styrelsen är den lokala ledning och leder föreningen mellan årsmötena.

  • 6 stycken ordinarie ledamöter
  • 2 stycken ersättare

Revisorer

Revisorerna granskar framför allt styrelsens räkenskaper och föreslår årsmötet att om styrelsen ska bevilja ansvarsfrihet eller inte. Revisorn behöver ingen formell utbildning och kan vara någon utanför partiet.

Ombud till distriktårskonferensen DÅK

Söndagen den 17/3 i Vänersborg. Ombuden representera Trollhättan i distriktet och har rösträtt. Brukar vara en riktigt trevlig tillställning där man får träffa kamrater från andra partiföreningar.

  • 4 stycken ombud

Val av valberedning

Valberedningen är en av partiets nyckeluppdrag och har till uppgift att förbereda alla de personval partiet förrättar. Valberedningen kan inte förhandsnomineras till den nuvarande valberedningen utan lämnas in under årsmötet. Samma rutiner gäller här som för ordinarie nomineringar d v s att du kan nominera dig själv eller någon annan. Den du nominerar måste acceptera nomineringen.

Motionera

Motioner till årsmötet kan gälla allt som har med partiföreningens verksamhet att göra t ex förslag till aktiviteter under det kommande året, organisatoriska förändringar o.s.v. Motionen bör utformas med en rubik, en motiverande brödtext samt en eller flera att-satser. För att styrelsen ska kunna svara på motionen till årsmötet vill vi ha den inskickad senast torsdag den 21/2 till [email protected]

Varmt välkomna!

Väl mött styrelsen

Dela den här sidan:

Kopiera länk