Nyheter

Här kan Ni läsa mitt anförande i Trollhättans fullmäktige den 7/11 2016

fahimeh fullmäktigBudgetdebatt i fullmäktige/inledningsanförande 2016-11-07

 Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare och radiolyssnare

Inledningsvis vill jag tacka de anställda i Trollhättans Stads verksamheter, det är de som omsätter de politiska ambitionerna i praktiken. Det är de som skall praktisera de grundläggande värderingarna som är angivna i MRP: omtanke, rättvisa och solidaritet. Värderingar som grundas på medmänsklighet och medkänsla. 

Med Vänsterpartiet och regeringens välfärdsmiljarder som extra tillskott lägger den rödgröna majoriteten i Trollhättan fram en budget med inriktningen ett hållbart Trollhättan OCH EN BUDGET SOM INTE SÄTTER GRUPPER MOT VARANDRA.

Vi företräder ett socialt och inkluderande perspektiv där vi tar vara på det mångkulturella som vi menar är berikande; oavsett var människor kommer ifrån så har vi alla samma drömmar om ett värdigt liv. Det finns mer som för oss samman än som skiljer oss åt, det får vi aldrig glömma.

Skillnaden i politiken går mellan de partier som har jämlikhetsambitioner och de som inte har det. Förutsättningarna för samhällsekonomin är sedan 30 år förändrade, de så kallade marknadskrafterna har fått ett allt större inflytande. Företagens vinstintresse och löntagarnas krav om skäliga löner går dåligt ihop.

 

Vinstintresse i så kallade ”välfärdsföretag” tillför inte offentliga verksamheter något. Överskott kan bara uppkomma genom att man minskar kostnaderna för personal och drift. Härigenom sänker man kvaliteten istället för tvärtom som det påstås. För en vinstkramande borgerlighet hjälper dock inga argument, det är principer det handlar om; det privat ägda är alltid bättre än allmänt ägda.

Den som har råd med privata alternativ skall betala ur egen ficka, det skall inte skattebetalarna finansiera. Dessutom visar den allra senaste undersökningen att endast en tiondel av Sveriges befolkning är positiv till oreglerade vinstuttag i välfärden. Högerpartierna går inte bara emot folkviljan de visar också att de inte sätter vanliga människors intresse i centrum.

Fullmäktige, åhörare och radiolyssnare

Med mer resurser kan man åstadkomma en mer utjämnande politik och bättre folkhälsa och majoriteten i Trollhättan skapar så mycket jämlikhet, klimatpolitik och jobb som lokalt skatteunderlag och statliga bidrag tillåter. Ju fler Trollhättebor som kommer i arbete desto större skatteunderlag och färre som behöver försörjningsstöd.

I vårt förslag får Skola, förskola och vuxenutbildning stora statliga och lokala tillskott liksom vården och omsorgen.

Trollhättan Stad tillförs cirka 30 miljoner kronor i regeringens särskilda satsning på lågstadiet och fritids! Tack vare det rödgröna partiernas gemensamma budgetförslag kan den rödgröna Majoriteten i Trollhättan inför 2017 göra betydande satsningar på  skola och förskola. Tillsammans med kommunens egna satsningar kan vi ge mer pengar till lärarlöner, lågstadielyft, höjda ersättningar till skolor som tar emot både asylsökande barn och barn som har uppehållstillstånd.  Vi höjer också den generella elevpengen i skolan, tar steg mot färre barn i våra barngrupper.

Vuxenutbildningen får en kraftig förstärkning likaså kfv i syfte att fler skall komma i arbete eller fortsatta studier. Och det kommer att komma ännu mer inriktade satliga bidrag.

V:s förslag om förändring av skolorganisationen, från områdesindelning till verksamhetsindelning, träder i kraft 2017. Det innebär att medel riktas till förskolan respektive skolan. Härigenom uppnås en större effektivitet och kvalitet. Det blir mer specialiserat.

Det populära och avgiftsfria matematikstödet via föreningen INTIZE fortsätter och frukost kommer att erbjudas alla barn i våra kommunala skolor.

Omsorgen får personaltillskott och ett 40-tal timanställda ges möjlighet att läsa till undersköterskor. Ersättningen till funktionsnedsatta i daglig verksamhet höjs.

Ett samhälle med stora sociala skillnader skapar mer sociala problem vilket ökar arbetsbelastningen i kommunen, socialtjänsten får därför en personalförstärkning på sammanlagt 5 tjänster.

Traineejobben för unga upp till 25 år rullar på, nu med barnskötarutbildning. Även Utbildningskontrakten som syftar till att fler skall få gymnasiekompetens löper vidare.

Direkt under Kommunstyrelsen tillsätts två tjänster, en Integrationssamordnare och en Kommunal samordnare mot våldsbejakande extremism. Arbetet med inkludering behöver trappas upp liksom insatser mot fundamentalistiskt våldvåldsbejakande extremism.

Bland investeringarna ser vi fram emot ombyggnationen av Drottningtorget och den fortsatta satsningen på lekplatser och parker och bostäder.

Trollhättan är en kulturstad och skall så förbli. Ordet kultur kommer från latinet och betyder odling och det som skall odlas är människans själ; ett rikt kulturutbud präglat av mångfald och mångfacetterat innehåll gör oss till bättre medmänniskor och bättre demokrater. Om inte medmänsklighet och politik går hand i hand och skapar en tro på framtiden för de som har det sämst så har det politiska uppdraget spelat ut sin roll.

Majoritetens budget är en budget som tar ansvar för kommuninvånarnas välfärd och framtid och skapar ett Trollhättan för alla.

Med dessa ord ställer jag mig bakom majoritetens budgetförslag 2017.

 

Skriv en kommentar